GIÁO TRÌNH - Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật giao thông vận tải đô thị (PGS.TS. Từ Sỹ Sùa Cb)


Đô thị hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Đô thị hoá với tốc độ ngày càng gia tăng là xu thế tất yếu của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội, các đô thị nói chung và giao thông vận tải đô thị nói riêng đóng vaitrò như những hạt nhân quan trọng cho sựphát triển của đất nước. Giáo trình “Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật giao thông vận tải đô thị” giới thiệu những kiến thức về đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đô thị…để nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của ngành giao thông vận tải đô thị theo hướng phát triển bần vững.NỘI DUNG:

Chương 1 - Tổng quan về đô thị
Chương 2 - Tổng quan cơ sở hạ tầng đô thị
Chương 3 - Cơ sở hạ tầng gtvt đô thị
Chương 4 - Hệ thống đường giao thông đô thị
Chương 5 - Nút giao thông trong đô thị
Chương 6 - Hệ thống giao thông tĩnh đô thị
Chương 7 - Các hệ thống cơ sở hạ tầng khác trong  giao thông đô thị

Tài liệu tham khảo.


M_tả

Loading...

No comments: