GIÁO TRÌNH - Phân tích và thiết kế hệ thống (PGS.TS. Phan Huy Khánh)


NỘI DUNG:

- Chương 1. Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý
- Chương 2. Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 3. Phân tích hiện trạng
- Chương 4. Phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hoá
- Chương 5. Mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp lùi
- Chương 6. Xây dựng mô hình logic dữ liệu

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: