SÁCH SCAN - Tính toán phân tích hệ thống điện (Đỗ Xuân Khôi)


Tính toán phân tích hệ thống điện là phần kiến thức rất quan trọng của một kỹ sư điện. Những hiểu biết về Tính toán phân tích hệ thống điện được sử dụng thường xuyên trong quá trình quy hoạch, thiết kế, lựa chọn trang thiết bị, quản lý vận hành và tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện.


NỘI DUNG:

- Hệ phương trình tuyến tính ứng dụng trong phân tích hệ thống điện
- Mô hình nút của lưới điện
- Tính toán ngắn mạch
- Giải tích chế độ xác lập
- Đánh giá trạng thái
- Phân tích sự cố
- Tối ưu hóa chế độ làm việc.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: