Đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới


Sau khi được tìm hiểu môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, dưới sự chỉ dạy tận tình của Thầy giáo bộ môn chúng tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt tâm đắc là những đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con đường giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng
nghèo nàn lạc hậu, đưa nước ta trở thành một nước có nền kinh tế vững mạnh, có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Với mong muốn học hỏi và chia sẻ những hiểu biết nhỏ bé của mình về những đường lối chính sách của Đảng vế công nghiệp hóa hiện đại hóa mà chúng tôi quyết định chọn đề tài “Đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới”.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: