BÀI GIẢNG - Kỹ thuật số (Ths. Nguyễn Trọng Hải)


Các hệ thống số thường sử dụng rộng rãi trong tính toán và xử lý data như trong các hệ thống điều khiển, trong thông tin, và trong đo lường vì các hệ thống số có khả năng chính xác cao hơn các hệ thống tương tự.
Trong một hệ thống số, các tín hiệu vật lý có thể xem như các giá trị rời rạc, trong khi ở hệ thống tương tự các đại lượng này thay đổi liên tục.M_tả

Loading...

No comments: