BÀI GIẢNG - Marketing dịch vụ vận tải (Nguyễn Minh Hiếu)


Marketing vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật kinh doanh, hoạt động của các nhà kinh doanh trong thực tiễn đã được đúc rút thành những nguyên lý khoa học. Vì thế Marketing là một môn khoa học kinh tế dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của các học thuyết kinh tế, đặc biệt là các học thuyết kinh tế thị trường để giải quy ết các vấn đề Marketing.


NỘI DUNG:

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING

  Chương 1: Marketing cơ bản
  Chương 2: Thị trường và hành vi của người tiêu dùng
  Chương 3: Chiến lược sản phẩm
  Chương 4: Chiến lược giá
  Chương 5: Chiến lược phân phối
  Chương 6: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

PHẦN II: MARKETING DỊCH VỤ

  Chương 7: Khái quát dịch vụ
  Chương 8: Marketing hỗn hợp

PHẦN III: MARKETING TRONG DỊCH VỤ VẬN TẢI

  Chương 9: Tổng quan về vận tải và dịch vụ vận tải


Marketing vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật kinh doanh, hoạt động của các nhà kinh doanh trong thực tiễn đã được đúc rút thành những nguyên lý khoa học. Vì thế Marketing là một môn khoa học kinh tế dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của các học thuyết kinh tế, đặc biệt là các học thuyết kinh tế thị trường để giải quy ết các vấn đề Marketing.


NỘI DUNG:

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING

  Chương 1: Marketing cơ bản
  Chương 2: Thị trường và hành vi của người tiêu dùng
  Chương 3: Chiến lược sản phẩm
  Chương 4: Chiến lược giá
  Chương 5: Chiến lược phân phối
  Chương 6: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

PHẦN II: MARKETING DỊCH VỤ

  Chương 7: Khái quát dịch vụ
  Chương 8: Marketing hỗn hợp

PHẦN III: MARKETING TRONG DỊCH VỤ VẬN TẢI

  Chương 9: Tổng quan về vận tải và dịch vụ vận tải


M_tả

Không có nhận xét nào: