BÀI GIẢNG - Marketing và marketing du lịch (Đồng Thị Hường)


Marketing ra đời khi nền kinh tế của 1 quốc gia phát triển, số lượng nhà sản xuất trong nền kinh tế rất nhiều, lượng hàng hoá do nhà sản xuất cung ứng ra thị trường lớn hơn nhu cầu của người tiêu dùng, hàng hoá trên thị trường rất đa dạng và phong phú. Để có thể tiêu thụ hết số lượng hàng hoá cung ứng ra thị trường bắt buộc các nhà sản xuất phải sử dụng công cụ hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu, Marketing chính là công cụ đó.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 01: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC....................................................01
1.1. Tổng quan về Marketing.......................................................................01
1.1.1. Hoàn cảnh ra đời của Marketing.......................................................01
1.1.2. Marketing là gì...................................................................................01
1.1.3. Sự ảnh hưởng của Marketing trong xã hội hiện nay.........................01
1.1.4. Vai trò của Marketing........................................................................01
1.1.5. Các khái niệm trong Marketing.........................................................02
1.2. Tổng quan về Marketing du lịch...........................................................05
1.2.1. Bản chất của sản phẩm dịch vụ........................................................05
1.2.2. Đặc điểm...........................................................................................06
1.3. Thuật ngữ trong Marketing du lịch.......................................................08
CHƯƠNG 02: SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM DU LỊCH..10
2.1. Sản phẩm du lịch.................................................................................10
2.1.1. Định nghĩa........................................................................................10
2.1.2. Đặc tính............................................................................................10
2.1.3. Các dạng du lịch...............................................................................10
2.1.4. Phân loại sản phẩm du lịch..............................................................11
2.1.5. Mô hình sản phẩm du lịch................................................................12
2.2. Chu kỳ sống của sản phẩm.................................................................12
2.2.1. Giai đoạn phát hiện..........................................................................13
2.2.2. Giai đoạn phát triển..........................................................................13
2.2.3. Giai đoạn chín muồi..........................................................................13
2.2.4. Giai đoạn suy thoái...........................................................................13
CHƯƠNG 03: GIÁ CẢ VÀ CÁCH TÍNH GIÁ.........................................14
3.1. Giá cả..................................................................................................14
3.1.1. Định nghĩa........................................................................................14
3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả..................................................14
3.2. Cách tính giá cho sản phẩm du lịch....................................................14
3.2.1. Tính giá tour trọn gói........................................................................15
3.2.2. Tính giá tour tự chọn........................................................................17
3.2.3. Tính giá cho 1 sản phẩm trong nhà hàng........................................17
- Trang 15 -
Marketing và Marketing du lịch
CHƯƠNG 04: HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRONG DU LỊCH.............................19
4.1. Định nghĩa...........................................................................................19
4.2. Chức năng của kênh phân phối..........................................................19
4.3. Tổ chức và hoạt động của hệ thống phân phối du lịch.......................19
4.3.1. Công ty du lịch trọn gói....................................................................20
4.3.2. Các đại lý du lịch..............................................................................20
4.3.3. Các công ty và văn phòng chuyên biệt khác...................................20
4.3.4. Phân phối trong khách sạn..............................................................20
CHƯƠNG 05: CHIÊU THỊ................................................................................22
5.1. Định nghĩa...........................................................................................22
5.2. Mục đích của chiêu thị........................................................................22
5.3. Các lĩnh vực trong chiêu thị................................................................22
5.3.1. Thông tin trực tiếp............................................................................22
5.3.2. Quan hệ công chúng........................................................................23
5.3.3. Quảng cáo..................................

LINK DOWNLOAD


Marketing ra đời khi nền kinh tế của 1 quốc gia phát triển, số lượng nhà sản xuất trong nền kinh tế rất nhiều, lượng hàng hoá do nhà sản xuất cung ứng ra thị trường lớn hơn nhu cầu của người tiêu dùng, hàng hoá trên thị trường rất đa dạng và phong phú. Để có thể tiêu thụ hết số lượng hàng hoá cung ứng ra thị trường bắt buộc các nhà sản xuất phải sử dụng công cụ hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu, Marketing chính là công cụ đó.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 01: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC....................................................01
1.1. Tổng quan về Marketing.......................................................................01
1.1.1. Hoàn cảnh ra đời của Marketing.......................................................01
1.1.2. Marketing là gì...................................................................................01
1.1.3. Sự ảnh hưởng của Marketing trong xã hội hiện nay.........................01
1.1.4. Vai trò của Marketing........................................................................01
1.1.5. Các khái niệm trong Marketing.........................................................02
1.2. Tổng quan về Marketing du lịch...........................................................05
1.2.1. Bản chất của sản phẩm dịch vụ........................................................05
1.2.2. Đặc điểm...........................................................................................06
1.3. Thuật ngữ trong Marketing du lịch.......................................................08
CHƯƠNG 02: SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM DU LỊCH..10
2.1. Sản phẩm du lịch.................................................................................10
2.1.1. Định nghĩa........................................................................................10
2.1.2. Đặc tính............................................................................................10
2.1.3. Các dạng du lịch...............................................................................10
2.1.4. Phân loại sản phẩm du lịch..............................................................11
2.1.5. Mô hình sản phẩm du lịch................................................................12
2.2. Chu kỳ sống của sản phẩm.................................................................12
2.2.1. Giai đoạn phát hiện..........................................................................13
2.2.2. Giai đoạn phát triển..........................................................................13
2.2.3. Giai đoạn chín muồi..........................................................................13
2.2.4. Giai đoạn suy thoái...........................................................................13
CHƯƠNG 03: GIÁ CẢ VÀ CÁCH TÍNH GIÁ.........................................14
3.1. Giá cả..................................................................................................14
3.1.1. Định nghĩa........................................................................................14
3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả..................................................14
3.2. Cách tính giá cho sản phẩm du lịch....................................................14
3.2.1. Tính giá tour trọn gói........................................................................15
3.2.2. Tính giá tour tự chọn........................................................................17
3.2.3. Tính giá cho 1 sản phẩm trong nhà hàng........................................17
- Trang 15 -
Marketing và Marketing du lịch
CHƯƠNG 04: HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRONG DU LỊCH.............................19
4.1. Định nghĩa...........................................................................................19
4.2. Chức năng của kênh phân phối..........................................................19
4.3. Tổ chức và hoạt động của hệ thống phân phối du lịch.......................19
4.3.1. Công ty du lịch trọn gói....................................................................20
4.3.2. Các đại lý du lịch..............................................................................20
4.3.3. Các công ty và văn phòng chuyên biệt khác...................................20
4.3.4. Phân phối trong khách sạn..............................................................20
CHƯƠNG 05: CHIÊU THỊ................................................................................22
5.1. Định nghĩa...........................................................................................22
5.2. Mục đích của chiêu thị........................................................................22
5.3. Các lĩnh vực trong chiêu thị................................................................22
5.3.1. Thông tin trực tiếp............................................................................22
5.3.2. Quan hệ công chúng........................................................................23
5.3.3. Quảng cáo..................................

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: