Cơ sở kỹ thuật thông tin sợi quang (Chu Công Cẩn)


NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quang.
Chương 2: Sợi quang
Chương 3: Nguồn quang
Chương 4: Các bộ tách sóng quang.
Chương 5: Các bộ nối ghép trong thông tin sợi quang.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: