GIÁO TRÌNH - Chuyển mạch nhãn đa giao thức (Trần Thị Tố Uyên)


NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về MPLS
Chương 2: Cấu hình MPLS cơ bản
Chương  3: Tổng quan về MPLS VPN
Chương 5: Giao thức định tuyến OSPF PE-CE
Chương 6: Kỹ thuật  lưu lượng trong MPLS


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: