GIÁO TRÌNH - Điện tử số (Phạm Thành Danh)


Hệ thống số thường sử dụng là hệ thống số có vị trí. Trong một hệ thống như vậy một số biểu diễn bằng một chuỗi các ký tự số (digit); Ở đó mỗi vị trí của ký tự số sẽ có một trọng số nhất định.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: