GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật thông tin quang 1 (Ts. Lê Quốc Cường)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang
- Chương 2: Sợi quang
- Chương 3: Bộ phát quan
- Chương 4: Bộ thu quang
- Chương 5: Hệ thống thông tin quang


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: