GIÁO TRÌNH - Lý thuyết đồ thị (PGS.TS.Trương Mỹ Dung)


NỘI DUNG:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về đồ thị
Chương 2: Cấu trúc cây
Chương 3: Bài toán tìm đưòng đi ngắn nhất
Chương 4: Đồ thị phẳng và bài toán tô màu


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Tài liệu 1: Reinhard Diestel, Graph Theory, Electronic Edition 2005.
Tài liệu 2: Tero Harju, Lecture Notes on Graph Theory, 2007.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: