GIÁO TRÌNH - Lý thuyết tín hiệu (Ths. Lê Xuân Kỳ)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Một số khái niệm cơ bản.
- Chương 2: Tín hiệu xác định.
- Chương 3: Phân tích tín hiệu trong miền tần số.
- Chương 4: Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính.
- Chương 5: Tín hiệu điều chế.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: