GIÁO TRÌNH - Tâm lý học xã hội (TG C. George Boeree & Nguyễn Hồng Trang Bd)


Kurt Lewin (một người có  ảnh hưởng quan trọng  đến tâm lý học xã hội) đã từng nói "Không có gì hữu ích bằng một học thuyết hay." Và chỉ cần bạn không bao giờ để mất cái nhìn về thực tế, thì câu nói này khá đúng.

Vấn  đề của tâm lý học xã hội (và của tâm lý học nói chung) là không có ai đồng ý dựa trên học thuyết cả! Bởi vậy để giúp bạn tổ chức sắp sếp những quan niệm của mình, tôi đã hòa hợp các quan niệm vào trong một học thuyết "trong-khi-chờ-đợi.

NỘI DUNG:

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI...... 3
PHẦN HAI: SỰ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.... 17
PHẦN BA: TỰ VỆ....... 44
PHẦN BỐN: ĐỊNH KIẾN.......... 66
PHẦN NĂM: NHỮNG KỲ VỌNG XÃ HỘI.......... 74
PHẦN SÁU: SỰ TUÂN THỦ.......... 88
PHẦN BẢY: SINH HỌC XÃ HỘI...... 107
PHẦN TÁM: KIẾN THỨC XÃ HỘI........... 119
PHẦN CHÍN: KINH TẾ HỌC XÃ HỘI........ 130
PHẦN MƯỜI: SỰ THUYẾT PHỤC............ 150

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: