GIÁO TRÌNH - Tổ chức mạng viễn thông (Ths. Đoàn Thị Thanh Thảo)


Giáo trình “Tổ chức mạng và các dịch vụ viễn thông”được biên soạn theo đề cương do Bộ môn Điện tử viễn thông – Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên, xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.


NỘI DUNG:

Phần I: Tổ chức mạng viễn thông

Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông
Chương 2: Các kế hoạch cơ bản xây dựng mạng viễn thông
Chương 3: Các mạng cung cấp dịch vụ viễn thông
Chương 4: Công trình ngoại vi
Chương 5: Các công nghệ viễn thông mới.

Phần II: Dịch vụ viễn thông

Chương 6: Các dịch vụ thoại
Chương 7: Các dịch vụ phi thoại.
Giáo trình được biên soạn cho đố

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: