SLIDE BÀI GIẢNG - Cơ sở kỹ thuật điện 1 (Ts. Nguyễn Việt Sơn)


Chương 1: Khái niệm về mô hình mạch Kirchoff.

I. Khái niệm về mô hình trường - mô hình hệ thống.
II. Các hiện tượng cơ bản trong mô hình mạch Kirchoff.
III. Các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchoff.
IV . Nội dung bài toán mạch.


Chương 2: Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa.

I. Hàm điều hòa và các đại lượng đặc trưng.
II. Số phức - Biểu diễn hàm điều hòa trong miền ảnh phức
III. Phản ứng của một nhánh với kích thích điều hòa.
IV . Dạng ảnh phức của các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchoff
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: