BÀI TẬP - Địa chất công trình


Mẫu đất rời có độ ẩm 22,5%, trọng lượng thể tích 18,6kN/m3, trọng lượng riêng 27kN/m3. Trọng lượng thể tích khô ở trạng thái chặt nhất là 17,1kN/m3, ở trạng thái xốp nhất là 13,6kN/m3. Xác định trạng thái của mẫu đất.
...


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: