BÀI TẬP - Thống kê trong doanh nghiệp (Đàm Thị Thu)NỘI DUNG:

Chương I: Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp
Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
Chương III: thống kê lao động trong Doanh nghiệp
Chương IV: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương V. Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Chương VI. Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương VII. Thống kê hiệu quả SXKD của doanh nghiệp


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: