GIÁO TRÌNH - Mạng máy tính (Ngô Bá Hùng & Phạm Thế Phi)


NỘI DUNG:

1. Giới thiệu tổng quan về giáo trình
2. Chương 1: Tổ ng quan về mạ ng má y tí nh
2.1. Tổ ng quan về mạ ng má y tí nh
3. Chương 2: Các thành phần của mạng máy tính
3.1. Các thành phần của mạng máy tính
4. Chương 3: Tổ ng quan về tầng vật lý của hệ thố ng mạ ng máy tính
4.1. Giới thiệu tầng vật lý của hệ thống truyền dữ liệu
4.2. Vấn đề số hóa thông tin
4.3. Các loại kênh truyền dữ liệu
4.4. Đặc điểm các kênh truyền dữ liệu
4.5. Các hình thức mã hóa dữ liệu số

5. Chương 4: Chức năng của tầng liên kết dữ liệu
5.1. Chức năng cơ bản của tầng liên kết dữ liệu
5.2. Vấn đề xử lý lỗi
5.3. Các giao thức điều khiển lỗi
5.4. Giao thức cửa sổ trượt (Sliding windows)
6. Chương 5: Mạng nội bộ
6.1. Tổng quan về Lan
6.2. Hình thái mạng nội bộ
6.3. Lớp con MAC (Media Access Control Sublayer)
6.4. Chuẩn hóa mạng cục bộ
6.5. Giới thiệu một số công nghệ mạng LAN
7. Chương 6: Tầng mạng (Network Layer)
7.1. Tầng mạng (Network Layer)
7.2. Các vấn đề liên quan đến việc thiết kế tầng mạng
7.3. Giải thuật chọn đường
7.4. Các giải thuật chống tắc nghẽn
7.5. Liên mạng
7.6. Bộ giao thức liên mạng (IPs - Internet Protocols)
8. Chương 7: Tầng vận chuyển
8.1. Dịch vụ của tầng vận chuyển
8.2. Các yếu tố cấu thành giao thức vận chuyển
8.3. Tầng vận chuyển trong mạng Internet
9. Chương 8: Các ứng dụng mạng
9.1. Dịch vụ tên (DNS)
9.2. Electronic Mail (SMTP, MIME, POP3, IMAP)
9.3. World Wide Web (HTTP)
9.4. Truyền tập tin (FTP)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: