GIÁO TRÌNH - Quản trị tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều)


NỘI DUNG:

Bài 1 Vai trò của QTTC
Bài 2 Môi trường kinh doanh và tài chính
Bài 3 Thời giá tiền tệ
Bài 4 Định giá chứng khoán
Bài 5 Lợi nhuận và rủi ro
Bài 6 Mô hình định giá tài sản vốn
Bài 7 Phân tích báo cáo tài chính
Bài 8 Quản trị tiền mặt và chứng khoán đầu tư

Bài 9 Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho
Bài 10 Dự toán vốn đầu tư
Bài 11 Chi phí sử dụng vốn
Bài 12 Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính
Bài 13 Quyết định cơ cấu vốn của công ty
Bài 14 Thuế tài sản
Bài 15 Công cụ tài chính phái sinh
Bài 16 Phân tích tài chính quốc tế
Bài 17 Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm
Bài 18 Sát nhập và tái cơ cấu công ty

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: