GIÁO TRÌNH - Toán cao cấp A1 (TS. Vũ Gia Tê)


NỘI DUNG:

Chương I. Hàm số và giới hạn
Chương II. Đạo hàm và vi phân
Chương III. Hàm số nhiều biến số
Chương IV. Phép tính tích phân
Chương V. Phương trình vi phân


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: