GIÁO TRÌNH - Vi điều khiển PIC 16F887 (Nguyễn Đình Phú)


Giáo trình này dựa vào trình biên dịch ccs và sử dụng protues để mô phỏng mạch, và giáo trình sử dụng ngôn ngữ C (ngoài ra còn có một phần trình bày về các lệnh hợp ngữ). Trong giáo trình ngoài hướng dẫn cho chúng ta về phần mềm thì còn hướng dẫn cho chúng ra phần cứng nữa. Nếu các bạn thấy thiếu sót về phần cứng nào thì các bạn hãy tải datasheet của phần cứng đó để các bạn học (Nên tập đọc datasheet nhé).


NỘI DUNG:

Chương 1: Đặc tính, cấu trúc, chức năng các port
Chương 2: Tổ chức bộ nhớ, thanh ghi
Chương 3: Lệnh hợp ngữ
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C
Chương 5: Giao tiếp LED, LCD, phím đơn, phím ma trận
Chương 6: Timer – Counter
Chương 7: Chuyển đổi tính hiệu tương tự sang số
Chương 8: Ngắt
Chương 9: Truyền dữ liệu UART
Chương 10: Điều chế độ rộng xung – PWM

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: