Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại Xã Tràng Xá Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên


Nông thôn, nơi có hàng tre xanh, nơi có con ngõ nhỏ, nơi sống thân thiết của mỗi người dân Việt Nam. Nông thôn Việt Nam trải rộng mênh mang theo chiều dài đất nước, là nơi bắt nguồn của lịch sử thăng trầm và hào hùng của đất nước. Nông thôn từ xưa đến nay đều diễn ra những vấn đề thiết cốt của đời sống con người mọi thời đại; tích lũy bao nét văn hóa đặc sắc của dân tộc cùng với lối sống chân chất, hiền hòa cùng môi trường thiên nhiên trong lành.


Tuy nhiên trong vài thập kỉ gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội thì nông thôn Việt Nam cũng đang phải chịu tác động sâu sắc của quá trình phát triển hướng tới một xã hội công nghiệp hóa đang diễn ra rất sôi nổi ở nước ta. Rất nhiều tác động cả tốt và xấu đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ làm thay đổi tận gốc nếp ăn, nếp sống, nếp nghĩ của con người cũng như môi trường sống của họ.

NỘI DUNG:

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục đích nghiên cứu 3
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.4. Yêu cầu của chuyên đề 3
1.5. Ý nghĩa của đợt thực tập 4
PHẦN II: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
2.1. Cơ sở lý luận 5
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5
2.1.2. Cơ sở pháp lí 9
2.2. Cơ sở thực tiễn 10
2.2.1. Các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam 10
2.2.1.1. Ô nhiễm từ rác thải, nhà vệ sinh 10
2.2.1.2. Đến nguồn nước sinh hoạt 11
2.2.1.3. Hóa chất bảo vệ thực vật 11
2.2.1.4. Và trách nhiệm của cấp uỷ chính quyền địa phương 11
2.2.2. Hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên 12
2.2.2.1. Môi trường đất 14
2.2.2.2. Môi trường nước 15
2.2.2.3. Môi trường không khí 17
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
3.1. Địa điểm và thời gian thực hiện 18
3.1.1. Địa điểm 18
3.1.2. Thời gian 18
3.2. Đối tượng nghiên cứu 18
3.3. Nội dung 18
3.3.1. Đặc đểm của xã Tràng Xá 18
3.3.2. Quá trình hình thành và phát triển của xã Tràng Xá 19
3.3.3. Những ảnh hưởng sản xuất và của con người tới môi trường 19
3.4. Phương pháp nghiên cứu 19
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21
4.1. Điều kiện tự nhiên Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên 21
4.1.1. Đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên 21
4.1.1.1. Vị trí địa lý 21
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo 21
4.1.1.3. Đặc trưng về khí hậu 21
4.1.1.4. Thủy văn 22
4.1.2. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên 22
4.1.2.1. Tài nguyên đất 22
4.1.2.2. Tài nguyên nước 23
4.1.2.3. Tài nguyên rừng 23
4.1.2.4. Tài nguyên nhân văn 24
4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Xã Tràng Xã 24
4.2.1. Xã hội 24
4.2.1.1. Dân số 24
4.2.1.2. Lao động và việc làm 24
4.2.1.3. Văn hóa, thông tin 24
4.2.1.4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 25
4.2.1.5. Giao thông 25
4.2.1.6. Giáo dục 25
4.2.1.7. Y tế 25
4.2.1.8. Quốc phòng an ninh 26
4.2.1.9. Công tác chính sách xã hội 26
4.2.1.10. Các hoạt động xã hội khác 26
4.2.2. Kinh tế 27
4.2.2.1. Tăng trưởng kinh tế 27
4.2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 27
4.2.2.3. Thực trạng phát triển kinh tế 27
4.2.3. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến môi trường 28
4.3. Thực trạng môi trường của xã 29
4.3.1. Hiện trạng môi trường nước 29
4.3.1.1. Nước sinh hoạt 30
4.3.1.2. Nước thải 32
4.3.1.3. Các loại nước khác 36
4.3.2. Hiện trạng môi trường không khí 36
4.3.3. Hiện trạng môi trường đất 37
4.3.4. Rác thải 37
4.3.5. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 40
4.4. Công tác quản lí nhà nước về môi trường 41
4.5. Nhận thức của người dân về môi trường 42
4.6. Tác động của ô nhiễm môi trường 44
4.6.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người 44
4.6.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đến các vấn đề kinh tế - xã hội 46
4.6.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các hệ sinh thái 47
4.7. Đề xuất giải pháp 48
4.7.1. Giải pháp trước mắt 49
4.7.2. Giải pháp lâu dài 49
4.7.2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý 49
4.7.2.2. Chính sách nguồn tài chính và vốn đầu tư 49
4.7.2.3. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng 50
4.7.2.4. Giải pháp về quy hoạch 50
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51
5.1. Kết luận 51
5.2. Kiến nghị 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


M_tả

No comments: