QUY TRÌNH - Phòng cháy và chữa cháy (Nhiệt Điện Nông Sơn)


1. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy:

- Tất cả cán bộ công nhân viên lao động nhà máy đều phải tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
- Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra...

- Luôn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện, phương án để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
- Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

NỘI DUNG:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II: PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY KHI TIẾN HÀNH CÁC CÔNG VIỆC CÓ LỬA Ở NHÀ MÁY
Chương III: NHỮNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CÁCH SỬ DỤNG
 Chương IV: CÁCH XỬ LÝ KHI XẢY RA CHÁY
Chương V: CHỈ HUY CHỮA CHÁY VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN KHI CHỮA CHÁY
Chương VI :THIẾT BỊ BÁO CHÁYTRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NÔNG SƠN
Chương VII : QUY TRÌNH VẬN HÀNH XE ÔTÔ CỨU HOẢ

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: