SÁCH SCAN - Chiến lược và chính sách môi trường (Lê Văn Khoa & Các TG)


CUỐN SÁCH "Chiến Lược Và Chính Sách Môi Trường – Lê Văn Khoa" nói về các chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường, các chính sách và luật môi trường trên thế giới và ở Việt Nam.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

I.Môi trường
II. Các chức năng của môi trường
III. Tác động cùa con người đến môi trường
IV. Các vấn đề môi trường trên thế giới và trong khu vực
V. Những vấn để bức xúc giữa môi trường và phát triển
VI. Một số đặc điểm và hiện trạng

CHƯƠNG II. CHIẾN LƯỢC TÒAN CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. Các hoạt động để hình thành chiến lược
II. Chiến lược bảo vệ toàn cầu và những sự kiện kế tiếp

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

I. Phương pháp tiếp cận
II. Các nhân tố của một chiến lược môi trường
III. Phương pháp xây dựng chiến lược môi trường
IV. Các bước thực hiện
V. Mười nguyên tắc của trường phái môi trường mới

CHƯƠNG IV. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI

I. Môi trường trong nền kinh tế thị trường
II. Cơ chê tác chiến cho phát triển bền vững
III. Áp dụng công cụ kinh tế trong chính sách môi trường
IV. Các hướng giải pháp đối với những vấn để môi trường toàn cầu

CHƯƠNG V. DỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BVMT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

I. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
II. Mục tiêu BVMT, phát triển bền vững
III. Mục tiêu chiến lược BVMT và phát triển bển vững
IV Phương hướng hành động chiến lược
V. Các chương trình hành động chiến lược
VI. Kết luận

CHƯƠNG VI. LUẬT MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI

I. Quá trình hình thành luật Quốc tế môi trường
II. Khái niệm luật Quốc tế về môi trường
III. Thực trạng của luật Quốc tê và BVMT
IV. Một số nhận xét vê thực trạng của luật Quốc tế về bảo vệ môi trường

CHƯƠNG VII. LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH BVMT

I. Tính tất yếu BVMT ở Việt Nam
II. Cơ sờ thực tế về hiện trạng môi trường ở Việt Nam
III. Cơ sở hiện trạng các văn bản pháp quy liên quan đến bảo vệ các thành phần môi trường
IV. Việc tham gia vào các công ước Quốc tế về BVMT
IV. Việc tham gia vào công ước quốc tế về BVMT
V. Quá trình xây dựng của luật bảo vệ môi trường
VI. Các nội dung cơ bản của luật BVMT
VII. Những nội dung của luật BVMT liên quan đến công tác kế hoạch hóa
VIII. Những khó khăn trong còng tác quản lí Nhà nước vê BVMT, thực hiện luật BVMT và những kiến nghị
IX. Cấu trúc và nội dung của luật BVMT
X. Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính BVMT (nghị định 26CP)
XI. Khung chính sách và các nguyên tắc vê BVMT

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

I. Tổ chức và các hoạt động BVMT
II. Ban hành các văn bản dưới luật

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: