SÁCH SCAN - Giáo trình Sinh học tế bào (PGS.TS Nguyễn Như Hiền)


NỘI DUNG:

Phần I. Tổ chức phân tử của tế bào

Chương I. Thành phần hóa học của tế bào .

Phần II. Cấu trúc và chức năng của tế bào

Chương II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn
Chuơng III. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất
Chương IV. Tế bào chất và các bào quan
Chương V. Nhân tế bào.


Phần III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào

Chương VI. Năng lượng và chuyển hoá năng lượng ở tế bào

Phần IV. Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào

Chương VIII. Chu kỳ tế bào
Chương IX Sự phân bào

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: