SLIDE THUYẾT TRÌNH - Tìm hiểu về Balanced Scorecard


"Bảng điểm cân bằng" là phương pháp nhằm chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu cụ thể,những phép đo và chỉ tiêu rõ ràng bằng việc thiets lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: