TÀI LIỆU ĐÀO TẠO - Hệ thống NOx trong nhà máy xi măng (Luu Van Tan)


NỘI DUNG:

- Nguyên lý làm việc của hệ thống NOx.
- Phân tích hoạt dộng của hệ thống NOx.
- Huớng dẫn vận hành hệ thống SNCR.
- Sử lý sự cố.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: