TÀI LIỆU ĐÀO TẠO - Kỹ thuật viên Toyota (Full)


NỘI DUNG:

Gồm có 6 phần:

Phần 1: Kỹ thuật viên sơ cấp
Phần 2: Kỹ thuật viên trung cấp
Phần 3: Kỹ thuật viên cao cấp
Phần 4: Kỹ thuật viên chẩn đoán điện
Phần 5: Kỹ thuật viên chẩn đoán động cơ
Phần 6: Kỹ thuật viên chẩn đoán khung gầm


NGUỒN CHIA SẺ: OBD Việt Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: