TÀI LIỆU - Thực hành bản đồ học & Hệ thống thông tin địa lý GIS (Trần Tuấn Tú)


NỘI DUNG:

Phần 1: Bản đồ

Bài 1: Giới thiệu môn học Bản đồ học & GIS
Bài 2: BẢN ĐỒ HỌC & KHÁI QUÁT HÓA BẢN ĐỒ
Bài 3: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ (Các nguyên tắc cơ bản để đưa thông tin lên bản đồ)
Bài 4: BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Bài 5: Thực hành đọc bản đồ


Phần 2: GIS - GV Trần Tuấn Tú Khoa Môi Trường - Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

BÀi 1: Giới thiệu Hệ thống thông tin Địa lý
Bài 2: Mô hình Raster
Bài 3: GIS – Mô hình Vector
Bài 4: Cơ sở dữ liệu GIS
Bài 5: Phân tích và mô hình hóa trong GIS

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: