BÁO CÁO THẢO LUẬN - Quy trình cho vay của Ngân hàng công thương Việt Nam (VietinBank)


Hiệu quả của PASXKD.

- Doanh thu
- Chi phí
- Lợi nhuận dự kiến

Khả năng trả nợ của Khách hàng.

- Đối với nguồn thu từ phương án vay: cần phân tích thời gian thực hiện phương án, dòng tiền của phương án trên cơ sở phương thức tiêu thụ sản phẩm, thoả thuận hạn mức tín dụng cấp cho các đối tác mua hàng, phương thức bảo đảm, ...

- Đối với các nguồn thu khác: ví dụ như thu từ các khoản phải thu, thu từ lợi nhuận đầu tư, thu từ doanh thu trong kỳ,... cần có cơ sở xác định đáng tin cậy (số liệu hạch toán kế toán của KH, chứng từ cơ sở cho việc hạch toán.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: