ĐỀ CƯƠNG - Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam


Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX). Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân, Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở VN.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: