SÁCH SCAN - Giáo trình Hóa học môi trường (PGS.TS. Đặng Đình Bạch Cb)


Trái đất đang bị suy thoái trầm trọng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, hệ sinh thái bị mất cân bằng, dân số tăng nhanh, chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Hậu quả nghiêm trọng hơn là hạn hán, lũ lụt, băng tan, đói nghèo gia tăng, mưa axit, dịch bệnh lan tràn, tầng ô zôn bị suy giảm. Cả nhân loại đang lên tiếng "Hãy cứu lấy Trái Đất", "Hãy xây dựng nền công nghệ sạch", "Hãy phát triển bền vững". BVMT, giữ lấy Trái Đất là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia trên thế giới, là trách nhiệm của mọi tổ chức xã hội và là nghĩa vụ của mọi thành viên các cộng đồng.

Giáo dục môi trường cho mọi người nhất là các thê hệ trẻ trong các trường học có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hóa học môi trường là một môn khoa học đa ngành bao gồm hóa học, vật lý học, khoa học về sự sống, nông học, y học, sức khỏe cộng đồng và các ngành về công nghệ sạch. Vì vậy, việc xây dưng chương trình và giáo trình về giáo dục môi trường rộng các cấp học, bậc học đã được Nhà nước, các Bộ, ngành có liên quan và các nhà trường quan tâm.

Cuốn "Giáo trình hóa học môi trường" gồm 6 chương trình bày các vấn đề: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường, môi trường thủy quyển, môi trường khí quyển, môi trường thạch quyển, độc hóa học và công nghệ môi trường. Đây là giáo trình cơ sở hóa học môi trường được trình bày một cách tổng hợp, cô đọng và được tích lũy, chọn lọc những dữ liệu mới ở trong và ngoài nước.

Giáo trình dùng cho sinh viên Khoa Hóa học, Công nghệ hóa học, môi trường tại các trường đại học, cao đẳng. Dùng cho giáo viên hóa học phổ thông, học sinh các trường trung học chuyên nghiệp ngành Hóa và dạy nghề.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

I. Những cơ sở khoa học môi trường.
II. Một số khái niệm cơ bản về môi trường.
III. Giáo dục môi trường trong nhà trường.

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN

I. Thành phần hoá học và cấu trúc của khí quyển.
II. Sự ô nhiễm khí quyển
III. Các tác nhân gây ô nhiễm khí quyển và tác động của chúng
IV. Sự ô nhiễm không khí về mặt hoá học
V. Tác động của ô nhiễm không khí lên môi trường
VI. những yêu cầu về chất lượng môi trường khí quyển

CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG THUỶ QUYỂN

I. Vai trò của nước trong sinhq uểyn, chu trình nước toàn cầu
II. Thành phần háo sinh và đặc tính của nước có liên quan đến môi trường
III. Sự tạo phức chất trong nước tự nhiên và nước thải
IV. Sự ô nhiễm môi trường nước
V. Các chỉ tiêu đánh giá và các phương pháp chung xác định một số tác nhân gây ô nhiễm nước.

CHƯƠNG IV: MÔI TRƯỜNG THẠCH QUYỂN

I. Cấu trúc và thành phần hoá học của thạch quyển.
II. Những chất dinh dưỡng vi lượng, đa lượng và chu trình NPK
III. Sự ô nhiễm thạch quyển
IV. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất.
V. Rừng và cây xanh.

CHƯƠNG V: ĐỘC HOÁ HỌC

I. Khái niệm chung.
II. Các chất độc hoá học trong môi trường.
III. Hiệu ứng hoá sinh của chất độc hoá học
IV. Sự phá huỷ môi trường do vũ khí hoá học

CHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

I. Khái niệm.
II. Công nghệ xử lý khí thải.
III. Công nghệ xử lí nước
IV. Công nghệ xử lí các phế thải rắn

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: