TRẮC NGHIỆM - Sinh lý thực vật (Có đáp án)


1. Vách tế bào TV được cấu tạo bởi:
a.cellulose b. pectin c. Hemicellulose D. Cả 3 đều đúng
2. Màng tế bào TV bao gồm:
A. Phospholipid và protein b.Protein c. Amino acid d. Lipid
3. Sự tổng hợp Protein xảy ra ở :
a. Nhân b. Cầu liên bào C.Ribo thể d. Vách tế bào
4. Sự thông thương giữa 2 tế bào thông qua:
a. Nhân b.Vách tế bào C. Cầu liên bào d.Thủy thể

5. Ty thể là trung tâm:
A. Hô hấp  b. Quang hợp c. Dự trữ d. Tổng hợp Protein
6. Lông hút là:
a. Nơi hấp thu nước và muối khoáng b.Biểu bì rễ kéo dài ra
C. a & b đúng d.a &b sai
7. Vi ống và vi sợi được cấu tạo bởi:
a. Amino acid b. Protein hình xoắn C. Protein hình cầu d.cả 3 đều Sai
8. Sự tổng hợp vi sợi cellulose đượ thực hiện bởi:
a. Vách tế bào b. Ribo thể c. Nhân  D. Bộ Golgi
9. Thủy thể có nguồn gốc từ:
A. Mạng lưới nội chất b. Ribo thể c. nhân d. cả 3 đều sai
10. Qua phân tích thành phần hóa học của TV người ta thấy:
a. Có nhiều loại khoáng chất hiện diện trong cây
b. Ở các loại khác nhau sự phân bố  khoáng cũng khác nhau
c. Thánh phần các khoáng hiện diện ở các bộ phận trong cây cũng khác nhau
D. Cả 3 đậc tính trên
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: