BÁO CÁO PHÚC TRÌNH - Môn Thực tập sinh hóa


2. Kết luận

- Trong các thành phần đo được, xơ và lipid có hàm lượng cao.
- Tổng phần trăm hàm lượng các chất trên không đạt 100% vì một số chất khác không được tiến hành đo đạc và thất thoát trong quá trình thực hiện thí nghiệm.
- Hàm lượng tro quá cao (17,23%) là do sai sót trong quá trình thực hiện.


NỘI DUNG:

BÀI 1.  CHUẨN BỊ HÓA CHẤT VÀ SỬ DỤNG MICROPIPETTE 3
I. CHUẨN BỊ HÓA CHẤT 3
1. Một số khái niệm nồng độ: 3 loại nồng độ thường được sử dụng trong thực nghiệm: 3
1.1 Nồng độ phần trăm: 3
II. Dụng cụ 3
III. Tiến hành chuẩn bị hóa chất 3
3.1. Chuẩn bị hóa chất 3
3.2. Kết quả và thảo luận. 3
IV. Cách sử dụng micropipette: 3
4.1. Một số nguyên tắc khi sử dụng: 3
4.2. Cách cầm micropipette: 3
4.3. Cách lấy mẫu: 3
BÀI 2. pH VÀ DUNG DỊCH ĐỆM 10
1. Mục tiêu 3
2. Một số khái niệm 3
2.1. pH 3
2.2 Sự phân ly của chất điện ly yếu 3
2.3 Phương trình Henderson-Hasselbalch và dung dịch đệm 3
2.4       Dung dịch đệm 3
3. Các bước pha dung dịch đệm: 3
3.1. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất 3
3.2. Chuẩn bị 50ml mỗi loại dung dịch đệm sau: 3
3.3. Các bước cơ bản đo pH: 3
3.4. Kết quả chuẩn bị dung dịch đệm và nhận xét: 3
4. Bài tập 2: điền vào chỗ trống: 3
BÀI 3: CARBOHYDRATE: XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ, TRO VÀ HÀM LƯỢNG XƠ THÔ (CF) 3
1. Mục tiêu: 3
2. Khái quát: 3
3. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất, mẫu vật 3
4. Phương pháp 3
4.1. Chuẩn bị: 3
4.2. Xác định độ ẩm: 3
5. Xác định hàm lượng tro: (3 lần lặp lại) 3
6. Xác định hàm lượng xơ thô – Crube fiber (CF) 3
7. Kết quả thí nghiệm và thảo luận: 3
8. Phụ lục số liệu 3
BÀI 4: LIPID 3
1. Mục tiêu: 3
2. Khái quát: 3
3. Vật liệu và phương pháp 3
3.1. Vật Liệu: 3
3.2. Phương pháp: Xác định hàm lượng lipid thô bằng máy Soxhlet. 3
4. Chuẩn bị mẫu: mẫu bột bắp. 3
5. Kết quả và thảo luận 3
6. Phụ lục số liệu 3
BÀI 5: ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TỔNG (kjeldahl) 3
1. Mục tiêu: 3
2. Khái quát: 3
3. Vật liệu và phương pháp: 3
3.1. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất và mẫu: 3
3.2. Phương pháp: 3
4. Tiến hành thí nghiệm: (ngẫu nhiên 3 lần lặp lại) 3
4.1. Vô cơ hóa mẫu: 3
4.2. Chưng cất đạm: 3
5. Kết quả và thảo luận: 3
5.1. Công thức tính: 3
5.2. Kết quả thí nghiệm: 3
5.3. Giải thích: 3
BÀI 6: CHUẨN ĐỘ AMONIAC 3
1. Mục tiêu: 3
2. Giới thiệu tổng quát 3
3. Vật liệu và phương pháp: 3
4. Tiến hành thí nghiệm: (ngẫu nhiên 3 lần lặp lại) 3
5. Kết quả 3
TỔNG KẾT MẪU THỰC TẬP SINH HÓA 3
1. Số liệu mẫu bột bắp 3
2. Kết luận 3

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: