Các quy trình tiếp nhận và hỗ trợ thông tin


Mục đích:

- Quy định về các bước thực hiện Quy trình Tiếp nhận và hỗ trợ thông tin tại Công Ty...
- Xác định người thực hiện công việc và trách nhiệm của người thực hiện công việc.
- Giúp Quy trình diễn ra thống nhất, khoa học, đáp ứng yêu cầu một nhanh chóng và thuận lợi nhất cho khách hàng.


M_tả

No comments: