SÁCH SCAN - Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ - Out line of the U.S.LEGAL SYSTEM (Vũ Thế Hùng Bd)


Để chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thể giới (WTO), chúng ta đã và đang nỗ lực, khẩn trương tiến hành đàm phán song phương và đa phương với nhiều tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thể trên thế giới. Trong suốt quá trình thực hiện công việc này, để tranh thủ những cơ hội và thuận lợi, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức, Việt Nam đã nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân, nâng cao sức cạnh tranh để chuẩn bị tham gia hiệu quả vào WTO.


Đặc biệt, chúng ta coi trọng việc triển khai chương trình xây dựng pháp luật trong nước nhằm tuân thủ các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết và quy định trong WTO. Chúng ta tích cực nghiên cứu, tham khảo luật pháp quốc tế và luật pháp của các nước và vùng lãnh thể mà chúng ta tiến hành đàm phán, nhất là những đối tác lớn và quan trọng, trong đó có Hoa Kỳ.

LINK DOWNLOAD


Để chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thể giới (WTO), chúng ta đã và đang nỗ lực, khẩn trương tiến hành đàm phán song phương và đa phương với nhiều tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thể trên thế giới. Trong suốt quá trình thực hiện công việc này, để tranh thủ những cơ hội và thuận lợi, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức, Việt Nam đã nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân, nâng cao sức cạnh tranh để chuẩn bị tham gia hiệu quả vào WTO.


Đặc biệt, chúng ta coi trọng việc triển khai chương trình xây dựng pháp luật trong nước nhằm tuân thủ các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết và quy định trong WTO. Chúng ta tích cực nghiên cứu, tham khảo luật pháp quốc tế và luật pháp của các nước và vùng lãnh thể mà chúng ta tiến hành đàm phán, nhất là những đối tác lớn và quan trọng, trong đó có Hoa Kỳ.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: