SÁCH SCAN - Lý thuyết kiểm toán (PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh)


Cuốn sách " Lý thuyết kiểm toán " hướng nhiều vào nhận thức về vị trí chức nǎng, nội dung, phương pháp tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương:

Chương 1: Kiểm tra, kiểm soat trong hệ thống quản lý
Chương 2: Bản chất, chức nǎng của kiểm toán
Chương 3: Các loại kiểm toán
Chương 4: Đối tượng kiểm toán

Chương 5: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán
Chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán
Chương 7: Chọn các các đối tượng kiểm toán cụ thể
Chương 8: Tổ chức công tác kiểm toán
Chương 9: Tổ chức bộ máy kiểm toán
Chương 10: Chuẩn mực kiểm toán

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: