Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn Tỉnh Quảng Bình


Việc đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn từ nguồn ngân sách nhà nước đã cải  thiện được điều kiện cơ sở hạ tầng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình. Chất lượng điện năng luôn ổn định, tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân hàng năm của các xã thực hiện dự án đã giảm xuống đáng kể.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: