PHỤ LỤC - Hóa chất và các thuốc thử HT


Hoá chất và thuốc thử Acetaldehyd.
C2H4O = 44,1.
Dựng loại tinh khiết húa học.
Chất lỏng trong, khụng màu, dễ chỏy. Hoà trộn với nước, ethanol, cloroform và ether.
Tỷ trong ở 20 oC: Khoảng 0,788.
Chỉ số khỳc xạ ở 20 oC: Khoảng 1,332.
Điểm sôi: Khoảng 21 oC.
Dung dịch acetaldehyd 0,1 %
Hũa tan 1 g acetaldehyd (TT) với nước vừa đủ 100 ml. Pha loóng 5 ml dung dịch thu được thành 50 ml với nước.
Dung dịch chỉ pha ngay trước khi dùng.

M_tả

No comments: