GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 - Ôn tập văn học dân gian Việt Nam


1.  Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức VHDGVN đã học như đặc trưng, các thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm (đoạn trích) VHDG.
2.  Rèn kĩ năng hệ thống hóa, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết để tìm hiểu, phân tích một tác phẩm VHDG cụ thể.
3.  Có tình cảm trân trọng, tự hào về VHDG_VN.


II/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu + Sọan giáo án + các bảng hệ thống.
2/ Học sinh: SGK + Sọan bài trước khi lên lớp.

III/ Phương pháp: hướng dẫn hs trao đổi- thảo luận, trả lời các câu hỏi, làm bài tập vận dụng.
IV/ Tiến trình dạy học:

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: