TÀI LIỆU - Phân phối các nguồn lực dự án


Nguồn lực bao gồm những khả năng hiện có về lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động.
Nhu cầu về các nguồn lực phân bố không đều theo thời gian, có lúc thừa, lúc thiếu. Vì vậy, cần phân phối nguồn lực một cách hợp lý nhằm bảo đảm cân đối giữa nhu cầu với khả năng cung cấp nguồn lực tại từng thời điểm.


Có 2 loại bài toán chủ yếu.

Bài toán 1: Thời gian hoàn thành dự án đã xác định trước, cần cân đối nguồn lực một cách tốt nhất để bảo đảm tiến độ dự án.
Bài toán 2: Mức độ cung cấp nguồn lực có một giới hạn cố định, cần sắp xếp các công việc để hoàn thành dự án trong thời hạn ngắn nhất có thể.

Mục đích.

Nghiên cứu các phương pháp phân phối các nguồn lực cho dự án nhằm đạt tới các mục tiêu xác định.

Yêu cầu.

Nắm được phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực.
Vận dụng các phương pháp phân phối khác nhau để giải các bài toán phân phối nguồn lực.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: