Bài tập hóa học thực tiễn chương oxi-lưu huỳnh môn hóa lớp 10 cơ bản


Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh (HS) trên tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học 2014-2015, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục khuyến khích giáo viên dạy học theo hướng tích hợp liên môn, dạy HS dùng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tiễn.


Hóa học là môn khoa học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm,mục tiêu giáo dục môn Hoá trường THPT cần cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức kĩ năng phổ thông cơ bản hiện tại thiết thực và gắn với đời sống .Nội dung chủ yếu bao gồm cấu tạo chất, sự biến đổi của các chất, những ứng dụng và tác hại của các chất trong đời sống, sản xuất và môi trường .Những nội dung này góp phần giúp học sinh có học vấn phổ thông tương đối toàn diện để có thể tiếp tục học lên ,đồng thời có thể giải quyết một số vấn đề có liên quan đến hoá học trong đời sống và sản xuất ; mặt khác ,góp phần phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh .
     Tuy nhiên, thực tế việc dạy hóa ở các trường THPT cho thấy, HS vẫn học nặng về lý thuyết, chưa được rèn luyện kỹ năng thực hành nhiều, chưa gắn các kiến thức lý thuyết với các hiện tượng thực tiễn. PPDH vẫn còn cũ, chưa khơi dậy được sự hứng thú, tính độc lập sáng tạo của HS.
    Chính vì những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài “Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương Oxi-Lưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPT”

NỘI DUNG:

PHẦN 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………..3
1.1. Lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục đích nghiên cứu 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
1.5. Phương pháp nghiên cứu 4
PHẦN 2 : NỘI DUNG………………………………………………………….....5
2.1. Một số cơ sở lý luận về bài tập hóa học thực tiễn 5
2.1.1. Khái niệm về bài tập hóa học thực tiễn …..5
2.1.2. Vai trò chức năng của bài tập hóa học thực tiễn……………..……...5
2.2. Thực trạng việc dạy và học môn hóa học lớp 10 ở trường THPT……...7
2.3. Một số câu hỏi bài tập hóa học thực tiễn chương oxi-lưu huỳnh, lớp 10 cơ bản trường THPT …7
2.3.1. Bài tập hóa học thực nghiệm 7
2.3.2. Bài tập hóa học gắn với các vấn đề thực tiễn 13
2.3.3. Một số bài tập thực tiễn khác 18
2.4. Kết quả thực hiện. 22
PHẦN 3 : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 24
3.1. Các kết luận…………………………………………………………………24
3.2. Đề xuất và khuyến nghị……………………………………………………..24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
 PHỤ LỤC ………………………………………………………………………27

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thùy Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: