BÁO CÁO THỰC TẬP - CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XÀ BÔNG CỤC TẠI CÔNG TY TNHH SX MỸ PHẨM LAN HẢO – THORAKAO


Công ty Thorakao là một trong những công ty mỹ phẩm tên tuổi hàng đầu trong nước với các sản phẩm mỹ phẩm thuần Việt. Công ty đã rất thành công trong việc sử dụng các thành phần dƣợc thảo thiên nhiên trong mỹ phẩm. Công ty cũng không ngừng đổi mới công nghệ đáp ứng được nhu cầu sản xuất cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. 


NỘI DUNG:

Chƣơng 1:   GIỚI THIỆU VỀ  CÔNG TY SẢN XUẤT MỸ  PHẨM LAN
HẢO (THORAKAO)  ................................ ................................ ................  9
1.1.  Giới thiệu chung về công ty  ..............................................................................  9
1.2.  Lịch sử hình thành và phát tri ển của công ty   ..................................................  9
1.3.  Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty Thorakao   .......................................  11
1.4.  An toàn lao động...............................................................................................  13
1.5.  V ệ  sinh công nghiệp  .............................  15
1.6.  Xử lý Khí th ải, nƣớc thải  ......................................  16
1.7.  Năng lƣợ ng sử  dụng  .......................................  17
1.8.  Các s ản phẩm chính và s ản phẩm phụ của đơ n vị sản xuất .........  18
1.9.  Hƣớ ng phát triển của công ty trong t ƣơng lai: .......................  19
Chƣơng 2:  SƠ  LƢỢC  VỀ  NGUỒN  NGUYÊN  LIỆU  CHÍNH  TRONG
SẢN XUẤT XÀ BÔNG CỤC  ................................ ................................ .  20
2.1. H ạt xà bông (SoapNoodles)   ................................................  20
2.2. Các chất phụ  gia  ...................................  24
Chƣơng 3:   CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XÀ BÔNG CỤC  ..................  29
3.1. Đơn công nghệ: 
3.2. Quy trình công nghệ:  ...........................................................  30
3.3.  Thuyết minh quy trình:  .........................................  30
3.3.1.  Mục đính của từng công đoạn:   .................................  30
3.3.2.  Thuyết minh quy trình ........................................  31
3.4.1. Mục đích  ...........................................  33
3.4.2. Các phƣơng pháp kiểm tra chất lƣợng xà bông:  ........................................  33
3.4.3.  Kiểm tra tính năng kháng khuẩn và diệt khu ẩn của xà bông   ................  33
Chƣơng 4:   THIẾT BỊ – MÁY MÓC  ................................ ....................  35
4.1.  Sơ đồ bố trí thiết bị -  máy móc chính:   ...........................................................  35
4.2.  Cấu t ạo và nguyên lý ho ạt đ ộng của các thiết bị chính:   ..............................  37
4.2.1.  Máy trộn:  .....................................  37
4.2.2.  Máy Cán  ............................................................  39
4.2.3.  Máy đùn trục:  ...........................................  41
4.2.4.  Máy dập khuôn:   ....................  47
4.3.  Các sự cố trong s ản xuất  và biệ n pháp khắc phục: ..............  48
Chƣơng 5:    NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ   ....... ............  49
TÀI LIỆU THAM KHẢO:  .................... ......  52

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: