ĐỀ THI - Môn vật liệu nhiệt lạnh


Câu  1:  Quá  trình truyền nhiệt lượng giữa 2 vật có nhiệt độ khác nhau đặt cách  nhau một khoảng cách nhỏ trong môi trường không khí xảy ra dưới dạng nào?

a) Dẫn nhiệt
b) Đối lưu
c) Bức xạ
d) Cả 2 câu b) và c)


Câu 2: Vật liệu cách nhiệt có tính chất chủ yếu gì sau đây:

a)  Chống cháy nổ
b)  Nhiệt trở lớn
c)  Hệ số dẫn nhiệt lớn
d)  Cả hai tính chất a) và c)

Câu 3: Loại thép nào sau đây có khả năng chịu lực kéo lớn nhất:

a)  CCT33
b)  BCT38
c)  CT3
d)  Không xác định được

LINK DOWNLOAD


Câu  1:  Quá  trình truyền nhiệt lượng giữa 2 vật có nhiệt độ khác nhau đặt cách  nhau một khoảng cách nhỏ trong môi trường không khí xảy ra dưới dạng nào?

a) Dẫn nhiệt
b) Đối lưu
c) Bức xạ
d) Cả 2 câu b) và c)


Câu 2: Vật liệu cách nhiệt có tính chất chủ yếu gì sau đây:

a)  Chống cháy nổ
b)  Nhiệt trở lớn
c)  Hệ số dẫn nhiệt lớn
d)  Cả hai tính chất a) và c)

Câu 3: Loại thép nào sau đây có khả năng chịu lực kéo lớn nhất:

a)  CCT33
b)  BCT38
c)  CT3
d)  Không xác định được

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: