Phân tích bảng cân đối kế toán và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty thép việt nam


Tổng công ty Thép Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp mới của Nhà nước. Trong quá trình kinh doanh, Tổng công ty Thép Việt Nam đã được Nhà nước giao cho quản lý và sử dụng một lượng vốn gồm vốn cố định, vốn lưu động, các nguồn vốn tự bổ sụng khác dựa trên nguyên tắc đảm bảo sử dụng có hiệu quả và tôn trọng các nguyên tắc tài chính tín dụng, đặc biệt tuân thủ theo pháp luật.

Do vậy, việc thường xuyên đánh giá và phân tích tình hình tài chính mà quan trọng là phân tích bảng cân đối kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm được thực trạng hoạt động tài chính, xác định rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính, trên cơ sở đó đề ra các quyết định đúng đắn trong công tác quản lý kinh doanh và nâng cao hiệu qủa kinh doanh.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng này, trong thời gian thực tập tại Tổng công ty Thép Việt Nam em đã lựa chọn đề tài : “ Phân tích Bảng cân đối kế toán và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Thép Việt Nam”.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn bao gồm các chương sau:

- Chương I : Những vấn đề lý luận chung về Bảng cân đối kế toán và phân tích bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp.
- Chương II : Đánh giá tình hình tài chính của Tổng công ty Thép thông qua việc phân tích bảng cân đối kế toán.
- Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Thép Việt Nam
Vì thời gian thực tập nghiên cứu ngắn, cũng như khả năng và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khó có thể tránh khỏi những thiếu sót khi viết bản luận văn này. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo và bạn đọc để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: