SÁCH - Lưới Điện Và Hệ Thống Điện - Tập 1 (Trần Bách)


Lưới Điện Và Hệ Thống Điện - Tập 1: Trình bày những vấn đề chung về lưới điện: Khái niệm chung về hệ thống điện và lưới điện; tính toán chế độ đối xứng và không đối xứng của lưới điện trung, hạ áp; Tính toán lưới hệ thống và đường dây tải điện dài; Lựa chọn dây dẫn; Điều chỉnh điện áp; Bù công suất phản kháng và giảm tổn thất điện năng; Khái niệm về độ tin cậy và tính toán kinh tế lưới điện. Nội dung bày phỏng theo nội dung giáo trình lưới điện ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

NỘI DUNG:

1: Khái Niệm Chung Về Hệ Thống Điện Và Lưới Điện
2: Sơ Đồ Tính Toán Và Các Thông Số Của Các Phần Tử Của Lưới Điện
3: Đặc Tính Chuyền Tải Điện Nǎng
4: Tính Toán Chế Độ Xác Lập Của Lưới Phân Phối
5: Tính Toán Lưới hệ thống Và Lưới Chuyền Tải
6: Lựa Chọn Dây Dẫn Trong Lưới Điện
7: Điều Chỉnh Điện áp Trong Hệ Thống Điện
8: Bù Công Suất Phản Kháng
9: Độ Tin Cậy Của Lưói Điện
10: Tính Toán Kinh Tế Lưới Điện.













Lưới Điện Và Hệ Thống Điện - Tập 1: Trình bày những vấn đề chung về lưới điện: Khái niệm chung về hệ thống điện và lưới điện; tính toán chế độ đối xứng và không đối xứng của lưới điện trung, hạ áp; Tính toán lưới hệ thống và đường dây tải điện dài; Lựa chọn dây dẫn; Điều chỉnh điện áp; Bù công suất phản kháng và giảm tổn thất điện năng; Khái niệm về độ tin cậy và tính toán kinh tế lưới điện. Nội dung bày phỏng theo nội dung giáo trình lưới điện ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

NỘI DUNG:

1: Khái Niệm Chung Về Hệ Thống Điện Và Lưới Điện
2: Sơ Đồ Tính Toán Và Các Thông Số Của Các Phần Tử Của Lưới Điện
3: Đặc Tính Chuyền Tải Điện Nǎng
4: Tính Toán Chế Độ Xác Lập Của Lưới Phân Phối
5: Tính Toán Lưới hệ thống Và Lưới Chuyền Tải
6: Lựa Chọn Dây Dẫn Trong Lưới Điện
7: Điều Chỉnh Điện áp Trong Hệ Thống Điện
8: Bù Công Suất Phản Kháng
9: Độ Tin Cậy Của Lưói Điện
10: Tính Toán Kinh Tế Lưới Điện.












M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: