Vận dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính


NỘI DUNG:

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 3

1. THU THẬP BCKT TRONG KIỂM TOÁN BCTC 3

1.1.Khái quát quá trình kiểm toán BCTC 3

1.2 Khái niệm và phân loại BCKT 4

1.2.1.Khái niệm BCKT 4

1.2.2.Phân loại BCKT 5

2 TÍNH THUYỂT PHỤC CỦA BCKT 8

2.1.Tính hiệu lực 8

2.2.Tính đầy đủ 10

2.3.Một số tính chất khác. 10

3.XÉT ĐOÁN VÀ SỬ DỤNG BCKT 11

3.1. Cở sở của việc xét đoán BCKT 11

3.2. Những điều cần lưu ý khi xét đoán BCKT 12

4. CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BCKT 13

4.1. Phương pháp kiểm tra vật chất 13

4.2.Phương pháp lấy xác nhận 13

4.3. Phương pháp xác minh tài liệu 16

4.4. Phương pháp quan sát 16

4.5 Phương pháp phỏng vấn 17

4.6. Phương pháp tính toán 18

4.7. Phương pháp phân tích 19

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ BCKT 24

5.1. Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dụng 24

5.2. Quyết định về quy mô cần chọn đối với một thể thức nhất định 24

5.3. Quyết định về khoản mục cá biệt cần chọn từ tổng thể 24

5.4. Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức 24

6.THU THẬP BCKT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC 25

6.1.Thu thập BCKT trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 25

6.2.Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 29

6.3. Thu thập bằng chứng trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 31

PHẦN II: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN HỢP DANH VIỆT NAM – CPA VIỆT NAM 34

1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 34

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CPA Việt Nam 34

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 36

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 37

1.4. Kiểm soát trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty CPA VIETNAM 40

1.4.1. Tìm hiểu khách hàng: 40

1.4.2.Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 41

1.4.3.Giai đoạn thực hiện kiểm toán: 41

1.4.4. Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 42

2.VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BCKT TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY ABC DO CPA VIETNAM THỰC HIỆN. 42

2.1.Thu thập bằng chứng trong giai đoạn lập kế hoạch chiến lược 42

2.2.Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 52

2.2.1.Thu thập bằng chứng đối với khoản mục hàng tồn kho 52

2.2.2.Thu thập bằng chứng đối với khoản mục tài sản cố định 58

2.2.3. Một số kiểu mẫu bằng chứng kiểm toán khác thu thập trong quá trình kiểm toán Công ty ABC 63

2.3. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 65

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CPA VIETNAM 67

1. NHẬT XÉT CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 67

2. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THU THẬP BCKT DO CPA VIỆT NAM THỰC HIỆN 68

2.1.Ưu điểm 68

2.2.Nhược điểm 69

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN THU THẬP BCKT 69

2.1. Phương hướng hoàn thiện công tác thu thập bằng chứng kiểm toán 69

2.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán 70

2.2.1.Hoàn thiện thu thập kiểu mẫu bằng chứng kiểm tra vật chất 70

2.2.2.Hoàn thiện thu thập bằng chứng qua chọn mẫu kiểm toán 71

2.2.3.Hoàn thiện thủ tục phân tích trong thu thập bằng chứng 71

2.2.4.Hoàn thiện giấy tờ làm việc của kiểm toán viên 72

2.2.5.Kiến nghị về phía khách hàng và cơ quan nhà nước 72

KẾT LUẬN 74

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: