VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


Đội ngũ CBCCVC trong hệ thống chính trị nói chung và trong bộ máy nhà nước nói riêng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong giai đoạn hiện nay luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Với mong muốn chuyển từ một nền hành chính quản lý truyền thống sang một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp;


NỘI DUNG:

CHƢƠNG  1:  NHỮNG  VẤN  ĐỀ  LÝ  LUẬN  VỀ  VẤN  ĐỀ  CHÍNH  SÁCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  .........................................  7
1.1. Năng lực cán bộ, công chức  .......................................................................  7
1.2. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  .........................................  8
1.3. Khái niệm vấn đề chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  .......  .9
1.4. Nguyên nhân của vấn đề chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức  .................................................................................................................  17
CHƢƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  VẤN  ĐỀ  CHÍNH  SÁCH  ĐÀO  TẠO,  BỒI
DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  .....................  ..20
2.1. Thực trạng năng lực cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay  ....................  20
2.2. Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  ở nước ta hiện
nay.  .................................................................................................................  .38
2.3. Những vấn đề khó khăn, trở ngại, thách thức của cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức hiện nay  ..................................................................  44
2.4. Những vấn đề khó khăn, trở ngại, thách thức của cơ quan quản lý cán
bộ, công chức hiện nay  ....................................................................................  50
2.5. Những khó khăn, trở ngại, thách thức của cán bộ, công chức tham gia
đào tạo, bồi dưỡng  ...........................................................................................  52
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO,
BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM  ...................................  55
3.1. Mục tiêu chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  ....................  55
3.2.  Giải  pháp  chính  sách  đào  tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ,  công  chức  ở  Việt
Nam  .................................................................................................................  55
KẾT LUẬN.  .....................................................................................................  70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.  ..............................................................................  73
PHỤ LỤC.  .....................................................................................................  ..77

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Đặng Thị Thu Hà) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: