Vấn đề phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay


Thực tiễn quá trình phát triển kinh tế -  xã hội của các nước trên thế giới đã cho thấy, những quốc gia giải quyết tốt vấn đề nghèo đói và vấn đề phân  hoá  giàu  nghèo,  đều có được sự ổn định và sự phát triển bền vững. Ngược lại, quốc gia nào giải quyết không tốt vấn đề này sẽ tạo ra một xã hội phát triển thiếu ổn định, mâu thuẫn xã hội diễn ra sâu sắc, tệ nạn xã hội gia tăng (như ở một số nước thuộc khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc, Nêpal, Ấn Độ, Hồng Kông...).

Do vậy, giảm nghèo và giảm khoảng cách giàu nghèo đang là một trong những mục tiêu quan trọng của chính phủ các nước trên thế giới nói chung và của Đảng, Nhà nước ta nói riêng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: